M-STEEL d.o.o. Sarajevo | Put Famosa 38 | 71 212 Hrasnica, Sarajevo | +387 (0)33 514 056
m-steel@bih.net.ba

Krovni panel PS - polistiren

Izolacijske karakteristike

KP polistiren karakteristike

Krovni paneli s toplinsko izolacijskom jezgrom od ekspandiranog polistirena (EPS-a) sastoje se od duboko trapezno profiliranog čeličnog lima sa jedne strane, te plitko profiliranog ili glatkog čeličnog lima sa druge strane. Limovi su debljine 0,5 ili 0,6 mm, obostrano pocinčani i bojani.

Lim je prilijepljen za toplinsko izolacijsku jezgru od EPS-a tlačne čvrstoće pri 10 % - tnoj stišljivosti 100 kPa, otpornosti prema požaru razreda B2 (prema normi DIN 4201-1). Na ovaj način dobiva se kompozitni građevinski proizvod odličnih toplinsko izolacijskih svojstava. Paneli sa ispunom od EPS-a izrađuju se u rasponu debljina od 60 do200 mm.